ROZHOVORY: Dotazy posílejte na studio@radiopatriot.cz nebo přes kontaktní formulář na webu..........

  • 0

Občané Nymburka se vyjádřili k dopravě na území města. Pojmenované problémy bude radnice postupně řesit

NYMBURK – V Nymburce proběhlo minulý týden setkání s veřejností na téma doprava. Jeho výstupy budou jedním ze zásadních podkladů pro zpracování koncepce komunikační sítě města.
„Dopravní fakulta Jana Pernera pracuje na jakémsi manuálu, který bude podkladem pro projektanty při návrhu ulic v centru, ale i okrajových částech města,“ říká Vojtěch Jirsa z Dopravní fakulty Jana Pernera.


Průběh akce shrnuje místostarosta Jan Ritter: „I přes velké horko se sešlo bezmála 40 lidí. Většina se aktivně zapojila do diskuze. Byla zaznamenána celá řada problémů, ale i pozitiv, které obyvatelé města v dopravě a v ulicích pociťují. Hlavním výstupem je nyní mapa, na které jsou podněty obyvatel zaznamenány. Jednotlivé problémy se budeme snažit řešit. U některých je to možné rychle (organizace MHD, cykloobousměrky atd.), jiné jsou podstatně složitější a jejich řešení vyžaduje čas, peníze i koordinaci s jinými subjekty (úprava křižovatek, nové cyklostezky, rekonstrukce uličních profilů atd.). Mapu s výstupy už jsem si zavěsil v kanceláři.“


Území města bylo rozděleno do 6 oblastí. Účastníci setkání byly přiřazení vždy k jednomu z 6 stolů podle toho, ve které z oblastí žijí. Každá skupina dále pracovala samostatně. Prvním úkolem bylo vymezení ulic s vyšším dopravním významem (na mapě červeně) a ulic, které slouží pouze pro obsluhu přilehlých objektů (na mapě žlutě). Ulice s převažující nedopravní funkcí (pobyt, služby, setkávání atp.) byly vyznačeny bíle – do této skupiny, která je na mapě hůře viditelná, byly zařazeny ulice v historickém centru města, Palackého třída atd. Následně lidé umisťovali na mapu štítky s pojmenováním hodnot a problémů v jejich oblasti. Hodnoty a problémy byly následně zobecněny a sepsány. Posledním úkolem bylo hodnocení významu jednotlivých hodnot a problémů. Pro hlasování o významu měl každý k dispozici 3 hlasy. V závěru proběhla vzájemná prezentace výstupů jednotlivých skupin.
Lidé přirozeně nejsou ve vnímání hodnot a problémů městských ulic jednotní. Nejčastěji vnímané hodnoty byly zeleň v ulicích a dostatečný počet parkovacích míst. Přitom při návrhu veřejných prostranství jsou parkovací místa zpravidla budována na úkor zeleně a naopak. Mezi často zmiňované hodnoty dále patřila voda, zeleň a architektura historického centra a obecně genius loci uliček historického centra. Nejčastěji zmíněnými problémy byl špatný technický stav komunikací, porušování dopravních předpisů, chybějící stezky pro cyklisty a trasování MHD.

Podrobně byla diskutována rovněž problematika obchvatů – přeložek silnic II.třídy. Jako  nejproblematičtější se jeví obchvat v těsné blízkosti zástavby Drahelického předměstí. Lidé žijící v blízkosti stavby s ní zásadně nesouhlasí. Na setkání byl rovněž prezentován návrh priorit v oblasti výstavby obchvatů. „Jako nejdůležitější stavba, zejména s ohledem na zatížení historického centra dopravou, byl vyhodnocen nový most přes Labe západně od železničního mostu, tedy v souladu s územním plánem města,“ říká Vojtěch Jirsa z Dopravní fakulty Jana Pernera.


Jak se bude s výstupy setkání dále pracovat:
•Budou použity pro koncepci komunikační sítě, kterou zpracuje Dopravní fakulta Jana Pernera. Ta bude navrhovat zásady uspořádání jednotlivých ulic města tak, aby co možná nejlépe odpovídaly na různé potřeby obyvatel města.
•Vybrané konkrétní problémy, které byly identifikovány, budou postoupeny k dalšímu řešení. V závislosti na složitosti řešení budou realizovány hned, nebo v delším časovém horizontu.
•Návrh koncepce komunikační sítě a připravovaná konkrétní řešení budou představena veřejnosti v průběhu podzimu.


Na podzim budou veřejnosti prezentovány návrhy Dopravní fakulty Jana Pernera a také další kroky, které město bude realizovat v reakci na setkání s veřejností.


Napište svůj názor

TV Patriot

Rozhovor se starostou města Nymburk, Ing. Tomášem Machem

Úterní rozhovor se starostou města Nymburk, Ing. Tomášem Machem, jsme zkusmo streamovali také s obrazem... No, máme co zlepšovat, obraz není úplně ideální, přesto vám celý rozhovor nabízíme, neboť je v něm hodně důležitých a zajímavých informací.Takže příště lépe :-D

Zveřejnil(a) Rádio Patriot dne Středa 16. ledna 2019

TV Patriot

Reklama

Tip Rádia Patriot

Aktuální akce v Polabí

facebook.com/radiopatriot

Reklama

Vyhledávání na webu