Město Nymburk má schválený rozpočet na rok 2019. S čím se počítá v následujícím roce?

NYMBURK – Na svém posledním zasedání v tomto roce (11.12.2018) zastupitelé města schválili rozpočet města Nymburk na rok 2019. Město bude příští rok hospodařit s celkovou výší příjmů 443 732 030 korun a celkovou výší výdajů 476 879 380 korun. Do příjmů jsou zahrnuty i příjmy z mimorozpočtových zdrojů, rozpočet je tedy tradičně schodkový.

„Děkuji všem zastupitelům, že podpořili a schválili rozpočet města tak, jak byl navržen. Čeká nás řešení řady palčivých problémů města, jako je například bazén nebo lávka přes Labe, kterou bychom chtěli co nejdříve, abychom občanům co nejvíce usnadnili nelehkou situaci a zajistili spojení obou břehů. Chtěli bychom na zmíněné akce získat dotační tituly a věřím, že celé zastupitelstvo bude nejen v tomto ohledu spolupracovat a pomohou s vícezdrojovým financováním i jiných akcí,“ zhodnotil schválení rozpočtu starosta Tomáš Mach.

Sestavení rozpočtu na rok 2019 bylo stejně jako v předchozím roce limitováno zdroji, které má město k dispozici, a požadavky na financování řady investičních akcí. Základní příjmovou položkou zůstávají trvale daňové příjmy, které i nadále tvoří více než polovinu z celkového objemu příjmů. Jejich struktura je obdobná jako v předchozích letech a je ovlivňována příznivým vývojem celkové ekonomické situace. Výdajová část rozpočtu zajišťuje financování jednotlivých oblastí chodu města a úřadu, jako například zajištění přeneseného výkonu státní správy, provozu příspěvkových organizací, školství, kulturní akce, a hlavně požadavku na investice. Město musí počítat také se splátkami úvěrů, financemi na případné odkupy nemovitostí a rozpočtovou rezervou jako povinnou spoluúčastí města v případě získání dotací.

Oproti předchozím rozpočtům a připravenému návrhu, který počítal s výdaji ve výši 533 156 400 korun, přistoupilo nové vedení k rozpočtu na rok 2019 výrazně šetrněji. Rozhodlo se nezahrnout do příjmů použitelné zůstatky účtů a část převodů z účtů z hospodářské činnosti. To znamená, že město nově vytvořilo rezervu pro případ nenadálých událostí.

Část projektů byla přesunuta do tzv. zásobníku investičních projektů a hledají se pro ně i jiné zdroje financování, než jsou jen prostředky města. Nově jsou naopak v aktuálním rozpočtu zahrnuty prostředky na přípravu projektové dokumentace a související opravy mostů a lávek v majetku města. Tato položka v předpřipraveném rozpočtu zcela chyběla, přestože z provedené kontroly a materiálů odevzdaných v červnu 2018 vyplynulo, že část mostů a lávek je v havarijním stavu a žádají si okamžité zahájení oprav.

Mezi velké investiční akce města Nymburk pro rok 2019 patří:

 1. Projekt a rekonstrukce městského bazénu (20,8 mil. Kč)
 2. Rekonstrukce ul. Na Rejdišti (17 mil. Kč)
 3. Rekonstrukce MŠ Větrník ­­- vnitřní rozvody a interiér (16,2 mil. Kč)
 4. Odvodnění pavilonů A, B, C Nemocnice Nymburk (15,4 mil. Kč)
 5. Projekt nové lávky přes Labe a příprava na její realizaci v roce 2020 (5,8 mil. Kč)
 6. Projekt a realizace korza Na Přístavě (5,8 mil. Kč)
 7. Rekonstrukce ul. Vodárenská (5,4 mil. Kč)
 8. Dokončení revitalizace panelového sídliště Drahelice (5,3 mil. Kč)
 9. Projekt a příprava revitalizace panelového sídliště Jankovice (4,8 mil. Kč)
 10. Parkoviště pro bazén (3 mil. Kč)
 11. Chodníky v ul. Pražská (2,1 mil. Kč)
 12. MŠ Adélka klimatizace (1,8 mil. Kč)

Výše jmenované investice patřík těm nejnákladnějším v příštím roce z celkového počtu 65 investic do dopravy, do místního a vodního hospodářstvía do školství a kultury v celkové částce 144 milionů korun.

Finanční prostředky jsou vyčleněny také na tradiční velké kulturní akce v Nymburce (Nymburský jarmark a posvícení, Přístavní slavnost, Polabská vonička, Festival Mateřinka, oblíbené akce Radnice dětem a seniorům, Festival duchovní hudby B. M. Černohorského a také na připomenutí třicátého výročí sametové revoluce). V plánuje také zřízení naučné stezky v Parku na Ostrově, restaurování hlavních dveří do kaple sv. Jana Nepomuckého i oprava a odvodnění jeho kapličky u parkoviště pod Eliškou.

Nemalou měrou město podpoří své sportovní oddíly a vůbec veškeré sportovní i volnočasové aktivity. Celkem se jedná o částku ve výši 12 mil. Kč. Mezi tradiční příjemce dotacepatří například Spolek přátel košíkové Polabí (2,4 mil.Kč), SKP Nymburk (1,3 mil. Kč), TJ Lokomotiva Nymburk (1,2 mil.Kč), Volleyball Nymburk (900 tis. Kč), SK Polaban Nymburk s.r.o. (800 tis. Kč), TJ Sokol Nymburk (600 tis. Kč), z dalšíchpříjemců dotačních prostředků jmenujme alespoň HC Nymburský Lev, Junior MMA Nymburk, Kyusho Karate Czech Republic, TJ Sokol Drahelice a Krasobruslařský klub Nymburk.

Dále město podpoří dotací na provoz a činnost např. Farní charitu Nymburk, Domácí Hospic Nablízku, Centrum pro všechny, Rádio Patriot  nebo Stanici pro zraněné a handicapované živočichy. Podpořen bude také Spolek občanů Permanent částkou 100 tisíc Kč.

Petr Černohous, tiskový mluvčí MěÚ Nymburk

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *